خاما

بالای 16 سال

داستانی

برنامه مطالعاتی

آمار مطالعه دیگران

چکیده کتاب از زبان خارپشت:

بسیار کتاب عاشقانه ای است که میتواند ادم را به فکر فرو ببرد.

توضیحات خارپشت درباره کتاب:

کتاب خاما از یوسف علیخانی حکایت آشنایی است که به زبان تازه ای از درد سخن میگویید.
عاشقانه ای غمگین اما نه از جنس ماتم.عاشقانه ای رویایی اما نه آنقدر دور از ذهن.عاشقانه ای آرام اما نه آنقدر یکنواخت.رمان خاما عاشقانه ای است که از دل جنگ و خون بیرون کشیده شده است که شاید کمتر شینده و خوانده باشیم.

نظر خارپشت :

خواندنش رو به شما توصیه میکنم.

ثبت نظر شما


آدمی انگار باید گاهی از مسیری که می رود ایست کند و برگردد و یک مسیر بزند به راهی که آمده تا به خاطرش بیاید چند وقت گذشته است و زمان از هر دری وارد می شود که تو نفهمی کجا بوده ای و خامایت که بوده و فقط می خواهد تو را ببلعد، گویی زمان است که عاشق آدمی است و دوست ندارد جز خودش، تو را کسی با خود ببرد.

خارپشت این بریده کتاب را درج کرده.